وركشاپ تخصصى هارمونيكا در روز چهارم شهريور ١٤٠١ در موسسه نغمه مهر برگزار شد.
در اين وركشاپ تخصصى در مورد فواصل و گام ها و شكل اجراى آن ها روى سازدهنى (هارمونيكا) و الزام مباحث روى نوازندگى ساز بحث شد.
موسسه نواى آفتاب برگزار كننده اين وركشاپ بود.