با درخواست هنرجويان وركشاپ اختصاصى چهارم شهريور تمديد شد.
وركشاپ در روز بيست و پنجم شهريور در محل موسسه موسيقى نغمه مهر برگزار شد.
موسسه نواى آفتاب اين وركشاپ را برگزار كرد.